Algemene Voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de website www.wonen-in-capelle.nl te gebruiken. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website. Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen
Deze website is samengesteld door almexx BV, statutair gevestigd te Enschede, hierna te noemen www.wonen-in-capelle.nl

Toegestaan gebruik
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.wonen-in-capelle.nl, dan wel van de aangeboden diensten van www.wonen-in-capelle.nl. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van www.wonen-in-capelle.nl en/of derden;
2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
5. Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.wonen-in-capelle.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiƫren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van www.wonen-in-capelle.nl, waarbij de website binnen de kaders van www.wonen-in-capelle.nl verschijnt) aan te brengen, indien www.wonen-in-capelle.nl daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@wonen-in-capelle.nl

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt www.wonen-in-capelle.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de website van www.wonen-in-capelle.nl is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel www.wonen-in-capelle.nl, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. www.wonen-in-capelle.nl wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, verkoper en/of koper, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij www.wonen-in-capelle.nl en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en www.wonen-in-capelle.nl in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van www.wonen-in-capelle.nl.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van www.wonen-in-capelle.nl en/of haar leveranciers, behoudt www.wonen-in-capelle.nl zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Overige

www.wonen-in-capelle.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen www.wonen-in-capelle.nl en derden naar aanleiding van de voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.Laatst gewijzigd op 9 mei 2008.